the-king
HomePosts Tagged "Design Studio"

เอเชียเป็นตลาดใหญ่ของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแซงหน้าสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในยุโรป กลายเป็นพี่เบิ้มแห่งภูมิภาคนี้ รถยนต์ทุกค่ายลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ขึ้นในจีน มีรถหลายๆ โมเดลที่เป็น China Spec. มีขายเฉพาะในจีน