นายเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ นายวิสุทธิ์ สว่างพุทธคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด รับมอบรางวัล MDICP สาขา “องค์กรดีเด่น” โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) หรือโครงการเอ็มดิก ประจำปี 2558 จาก นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ งานนิทรรศการ “THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 ซื้อของไทย ใช้ของดี” ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ของไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากล และสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล(1994) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาและปรับปรุงส่วนของการผลิต การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบมาตรฐานสากล การเพิ่มความสามารถและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนำไปสู่นวัตกรรม การเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงินและการลงทุน การเพิ่มสมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนบุคลากร การพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ และ การพัฒนาและปรับปรุงระบบโซ่อุปทานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้

MDICP_001

ในการนี้โครงการ MDICP ได้คัดเลือกผู้ประกอบการตัวอย่างที่มีความโดดเด่นใน 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลองค์กรดีเด่น รางวัลองค์กรแห่งความสำเร็จ และรางวัลองค์กรแห่งการพัฒนา รวมจำนวน 8 กิจการ ได้แก่ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล(1994) จำกัด บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด บริษัท วรรณภพ จำกัด บริษัท กนกวรรณพชรณัฐการ์เมนท์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เคพลาสติก จำกัด บริษัท เฮฟต้า จำกัด บริษัท บี.เจ พรีคาสท์ จำกัด และบริษัท สยามคาสเทค จำกัด เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ศักยภาพของ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นที่รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs รายอื่น ๆ ได้เห็นความสำคัญของการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ